. – ورود دومین ایرباس ۳۳۰ به فرودگاه مهرآباد


.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_2 {visibility:visible;opacity:1;}#ai-layer-div-advanced_iframe_2 p {height:100%;margin:0;padding:0} var ai_iframe_width_advanced_iframe_2 = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe_2 = 0;var aiIsIe8=false;
if (typeof aiReadyCallbacks === ‘undefined’) {
var aiReadyCallbacks = [];
} else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) {
var aiReadyCallbacks = [];
}var onloadFiredadvanced_iframe_2 = false; function aiShowIframe() { jQuery(“#advanced_iframe_2”).css(“visibility”, “visible”); } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery(“#”+id_iframe).css(“visibility”, “visible”); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe_2); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}
var ifrm_advanced_iframe_2 = document.getElementById(“advanced_iframe_2”);var hiddenTabsDoneadvanced_iframe_2 = false;
function resizeCallbackadvanced_iframe_2() {}function aiChangeUrl(loc) {}


ورود دومین ایرباس ۳۳۰ به فرودگاه مهرآباد


دانلود فایل مرتبط با خبر :

<![CDATA[
input[type=text]

font-family:BNazanin_Mehr !important;
font-size:medium !important;
height:30px;
padding:3px 2px;
width:98%;
border:1px solid #CCCCCC;
border-radius:5px;

textarea

font-family:BNazanin_Mehr !important;
font-size:large !important;
padding:3px 2px;
width:98%!important;
line-height:130%;

]]>
<![CDATA[
.RedBorder

border: solid 1px red;

.SentCmnt

background-color:#000;
color: #000;
border-radius: 5px;
padding: 5px;
width: 100px;
cursor: pointer;
color:#fff;
float: left;
text-align: center;
font-family:BNazanin_Mehr !important;
font-size:medium !important;

.SendComment

background-color: #000;
color: #000;
border-radius: 5px;
padding: 5px;
width: 100px;
cursor: pointer;
float: left;
color:#fff;
text-align: center;
font-family:BNazanin_Mehr !important;
font-size:medium !important;

]]>

منبع: جام

The post . – ورود دومین ایرباس ۳۳۰ به فرودگاه مهرآباد appeared first on IR24 | ای ار ۲۴.

منبع: http://ir24.news/feed/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.