مثل مداد تراش!

مداد وقتی تراش می خورد، درست است چیزهایی از او کم میشود اما روان تر می نویسد، راحتتر می نویسد.

مصیبتها هم مثل مدادتراش اند؛ درست است از ما چیزهایی کم می کنند اما سیر و حرکت ما را در راه خدا روانتر می کنند.

این است که قرآن کریم می فرماید:

از این عُسرتها و سختیها رنجیده خاطر مباش،چون آنها با خود راحتیها و موهبتها را به ارمغان می آورند و البته 

بهره مندخواهی شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.