فرق فقرا و ثروتمندان

یکی از بارزترین تفاوت های ثروتمندان با فقرا

فقرا مداوم و مستمر و همیشه درباره چیزهایی
که نمی خواهند صحبت می کنند.(اوضاع جامعه،فقر،رکود اقتصادی ،اقساط و…)

ثروتمندان مداوم و مستمر و همیشه در مورد چیزهایی که می خواهند ، صحبت می کنند. (اهداف، پروژه های مختلف ،اتفاقات خوب،
ثروت و موفقیت )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.