ده زن، ده مقام

خداوند متعال ده خصلت را به ده نفر از زنان عالم عطا نموده است: 

1- توبه را به حضرت حوا 2- زیبایی را به سارا همسر ابراهیم 3- محافظت از خود را به همسر ایوب 4- احترام و حرمت را به آسیه همسر فرعون 5- حکمت را به زلیخا همسر حضرت یوسف 6- عقل را به بلقیس همسر حضرت سلیمان 7- صبر را به مادر حضرت موسی 8- برگزیدگی را به حضرت مریم مادر عیسی (ع) 

9- مقام رضا و خشنودی را به حضرت خدیجه (ع) همسر اول رسول خدا

10- علم را به حضرت فاطمه (ع) همسر علی (ع)

از عایشه روایت کرده اند: هیچگاه نمی شد که رسول خدا از خانه بیرون رود جز آنکه خدیجه را یاد می کرد و مدح او را مینمود، تا اینکه روزی طبق همان شیوه ای که داشت از خدیجه یاد کرد، در اینوقت حسد مرا گرفت و گفتم: خدیجه جز پیرزنی بیش نبود در صورتی که خداوند بهتر از او بهره تو کرده!
عایشه گوید: در این وقت رسول خدا که این سخن مرا شنید غضبناک شد و فرمود:

 بخدا سوگند خداوند بهتر از او زنی به من نداده، او بود که به من ایمان آورد هنگامی که مردم کفر ورزیدند، و او بود که مرا تصدیق کرد و مردم مرا تکذیب نموده (و دروغگویم خواندند) و او بود که در مال خود با من مواسات کرد (و مرا بر خود مقدم داشت) در وقتی که محرومم کردند، و از او بود که خداوند فرزندانی روزی من کرد و از زنان دیگر نسبت به فرزند محرومم ساخت.عایشه گوید: با خود گفتم: دیگر از این پس هرگز به بدی او را یاد نخواهم کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.