دانلود پاسخنامه درس شیمی کنکور تجربی ۹۵

دانلود پاسخنامه درس شیمی کنکور تجربی ۹۵,کلید سوالات شیمی کنکور ۹۵, پاسخ سوالات درس شیمی کنکور ۹۵, شیمی تجربی کنکور ۹۵,کلید سوالات درس شیمی کنکور ۹۵,

دانلود پاسخنامه درس شیمی کنکور تجربی ۹۵


شماره سوال

مسعود 
جعفری

سهند 
راحمی
پور

مجید 
بیانلو

بهزاد 
تقی
زاده

امیر حسین 
معروفی

محمود 
یکدل

آرزو 
لطیفی

۲۳۶

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲۳۷

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۲۳۸

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲۳۹

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۲

۲۴۰

۴

۳

۳

۴

۳

۴

۴

۲۴۱

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۲۴۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲۴۳

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲۴۴

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲۴۵

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۲۴۶

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲۴۷

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۲۴۸

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲۴۹

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲۵۰

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۲۵۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲

۲۵۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱

۲۵۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۲۵۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۲۵۵

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱

۲۵۶

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۲۵۷

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲۵۸

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۲۵۹

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲۶۰

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۲۶۱

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۳

۲۶۲

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲۶۳

۳

۳

۳

۳

۳

۴

۳

۲۶۴

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲۶۵

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۲۶۶

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۲۶۷

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۲۶۸

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲۶۹

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲۷۰

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۱

منبع: کانون فرهنگی آموزش


برچسب ها:دانلود پاسخنامه درس شیمی کنکور تجربی ۹۵,کلید سوالات شیمی کنکور ۹۵, پاسخ سوالات درس شیمی کنکور ۹۵, شیمی تجربی کنکور ۹۵,کلید سوالات درس شیمی کنکور ۹۵,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.