جان دارد.قلب اما نه

آدمها،جانور های پیچیده ای اند...که هر چه تویشان غرق شوی...نمیشناسیشان که هیچ! 

از «زندگی»سیر میشوی!

+مانده ام خدا،بعد از خلقتت چطور توانست بگوید،احسن الخالقین:|…

+هنوز هم درد دارم! 

واژه هایم غم گرفته اند،میدانم!

زخم...شاید خوب شود،ولی مطمئنا جایش میماند!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.